Colofon + privacyverklaring             

 

 

Start | Neospora | Bestuur / Algemeen | Onze honden | Examens | trainingstijden | Nieuws | Slingeland bokaal | Provinciale Gelderland | praktijkoefening | Fokgeschiktheidskeuring | Favorieten | Familiedag 2017 | Colofon + privacyverklaring | Wetenschappelijk

Webmaster: Gerard Besselink.

                        Kringgroep Slingeland,

                        Terrein: Hoge weg 79a,

                        7011 BN Gaanderen.

                        Telefoon: 06-10078106

Privacyverklaring VDH Kringgroep Slingeland

Dit is de privacyverklaring van VDH Kringgroep Slingeland, gevestigd Hogeweg 79A, Gaanderen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van koophandel

onder nummer 40123970, hierna te noemen: ‘de vereniging’.

Bewust of onbewust worden door u persoonsgegevens gedeeld met ons. Wij vinden het  belangrijk dat er zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens.

Daarom hebben wij in dit statement uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft.

Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan secretariaat@kgpslingeland.nl .

In de onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel wij welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij

deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Doel

Welke persoonsgegevens

Grondslag

Bewaartermijn

Ontvangers

Onderzoeken

of u lid kan worden

 

en

 

het uitvoeren van de lidmaatschaps- overeenkomst

      Voornaam

      Achternaam

      Adres

      Geboortedatum

      Telefoonnummer     E-mailadres

      Bankrekeningnr.

Uitvoering van de overeenkomst

Indien u lid wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst. Indien u geen

lid wordt en geen debiteuren of crediteuren administratie bestaat worden uw gegevens zo snel mogelijk verwijderd binnen 6 maanden.

Provinciale Bestuur

Gelderland

Administratie

       Voornaam

       Achternaam

       Adres

       Telefoonnummer

       E-mailadres

       Bankgegevens

       Betaalgegevens

Uitvoering van de overeenkomst

Gedurende de looptijd van de

overeenkomst en tot 2 jaar daarna. Daarna alleen de financiële administratie voor 7 jaar.

Penningmeester Kascontrole

Versturen berichten van derden, waaronder sponsoren

       Voornaam

       Achternaam

       E-mailadres

 

Zolang men aangemeld is

Sponsoren

 

Andere verenigingen

Ter benadering na beëindiging lidmaatschap. Bijvoorbeeld voor een reünie of bijzondere gebeurtenis.  

 

 

       Voornaam

       Achternaam

       Adres

       Telefoonnummer

       E-mailadres

Toestemming

Zolang de toestemming

niet is

ingetrokken

NVT

Aanmeldingen examens en wedstrijden 

       Voornaam

       Achternaam

       Adres

       Geboortedatum

       Telefoonnummer

       E-mailadres

Toestemming

Deze gegevens

blijven in ons systeem en worden niet verwijderd

Organisaties

 

Drukkerij

Gebruik foto’s

Beeldmateriaal

Toestemming

De foto’s blijven in ons archief en worden niet verwijderd

Publicaties, website, FB, Maandblad VDH, promotiemateriaal

 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt de vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst

die de vereniging met u heeft, tenzij de vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden.

In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situatie waarin persoonsgegevens worden verstrekt.

 

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

 niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen.

U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens worden verwijderd, zal de vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere

organisaties die betreffende gegevens van de vereniging hebben ontvangen.

 Beveiliging persoonsgegevens

De vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking.

Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze

veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

 Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van de vereniging.

Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid

De vereniging past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van onze

Privacyverklaring worden opgenomen. De vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

Bij belangrijke wijzigingen zal de vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de website te informeren.

 

 Contactgegevens

Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of de vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van

persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via de onderstaande contactgegevens:

 

Verantwoordelijke: secretaris VDH Kgp. Slingeland

E-mail: secretariaat@kgpslingeland.nl

 

Klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit

Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Omdat niet iedere bezoeker van deze site de africhtingterminologie kent hieronder enige gebruikte afkortingen en hun betekenis:
UV     Uithoudingsvermogentest ( 20 klm. naast de fiets lopen)
VZH    Verkeerszekere hond (test voor sociaal gedrag in alle omstandigheden) 
IGP 1 - 3 Verdedigingshond klasse 1 (oplopende moeilijkheidsgraad)
SpH 1     Speurhond klasse 1 (oplopende moeilijkheidsgraad)
SpH 2       Speurhond klasse 2
SchH, 1 t/m 3 Schutzhund, zoals IPO maar dan in Duitsland behaald
Afd. A  Speuren, maximaal te behalen 100 punten, minimum is 70 punten.
Afd. B    Gehoorzaamheid oefeningen (punten idem als A.)
Afd. C    Pakwerk, maximaal te behalen 100 punten, minimum 80 punten.
K.Kl. 1    Keurklasse 1, de hond is aanbevolen voor de fokkerij.
K.Kl. 2  Keurklasse 2, de hond is geschikt voor de fokkerij.
P.A.K.   Provinciaal Africhtings Kampioenschap
I.A.K.  Individueel Africhtings Kampioenschap van Nederland
N.K.K. Nederlands Kringgroep Kampioenschap
ABC wedstrijd Wedstrijden waar alle onderdelen van het programma moeten worden afgewerkt.
 

Start | Neospora | Bestuur / Algemeen | Onze honden | Examens | trainingstijden | Nieuws | Slingeland bokaal | Provinciale Gelderland | praktijkoefening | Fokgeschiktheidskeuring | Favorieten | Familiedag 2017 | Colofon + privacyverklaring | Wetenschappelijk